Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

-Alle gebruikers van onze website www.Cool4u.nl worden geacht kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met, de onderstaande algemene voorwaarden van Cool4u.nl zijnde een handelsnaam van Incito Europe BV gevestigd te Aalsmeer ingeschreven onder inschrijvingsnummer 51859572 bij de Kamer van Koophandel
-Het betreft de volgende algemene verkoop, betaling en leveringsvoorwaarden en privacy beleid:

1. Toepasselijkheid
Op al onze aanbiedingen zijn de volgende levering- en betalingscondities van toepassing.

 

2. Definities.
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Cool4u: zijnde Cool4u.nl, de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Koper: de wederpartij van Cool4u handelende in zijn beroep of bedrijf.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Cool4u en koper.

 

3. Algemeen


3.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor alle handelingen tussen
Cool4u.nl en koper waarop Cool4u deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
3.2 Onder handelingen wordt verstaan: iedere aanbieding, prijsopgave, transactie,
levering en overeenkomst(en) tussen Cool4u.nl en de koper. 
3.3 De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van de genoemde algemene voorwaarden van Cool4u.nl. Wanneer de koper goederen bestelt en/of afneemt bij Cool4u.nl gaat de koper dus ook akkoord met deze algemene voorwaarden. 
3.4 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Cool4u.nl voor de uitvoering waarbij derden worden betrokken.

4. Bestellingen

4.1 U plaatst uw bestelling door het gewenste artikel toe te voegen aan uw winkelmandje middels de bestelknop, u kunt daarna 2 keuzes maken: Verder winkelen of afrekenen. De geplaatste bestellingen dienen per direct te worden voldaan via de beveiligde betaalverbinding IDEAL. Het bestelproces betreft 4 stappen: Bestellen, betaalwijze, bestelgegevens en als laatste bevestigen.

4.2 De door Cool4u gehanteerde aanbiedingsprijzen en uitgebrachte offertes zijn in Euro, exclusief BTW, exclusief wettelijke verplichte verwijderingsbijdrage, exclusief de kosten voor plaatsing en aansluiting en exclusief andere heffingen van overheidswege.

4.3 Voorraad: Alle artikelen aangeboden in deze webshop zijn voorradig in één van onze magazijnen. Cool4u.nl is daarmee uniek in Nederland! Uiteraard kan het voorkomen dat een artikel net uitverkocht is.

4.4 Beste PrijsgarantieCool4u.nl biedt u gegarandeerd de goedkoopste prijs van Nederland! Door onze scherpe inkopen kunnen wij de kosten laag houden.

UNIEK! Komt u hetzelfde artikel tegen op een andere webshop, niet zijnde aanbiedingen, dan betalen wij u het verschil +10% terug!  Stuurt u Cool4u dan direct een e-mail met daarin het bewijs. Na intern onderzoek zullen wij oordelen of uw reclamatie correct is.

 

5. Betalingen

 

5.1 Betaling geschiedt voor levering en kunt u voldoen tijdens het online besteltraject.  U kunt uw betaling elektronisch verrichten via IDEAL. Uw betalingen worden in een veilige betaalmodus verricht. IDEAL wordt ondersteund door onder andere volgende bankinstellingen ABN AMRO, ASN Bank, KNAB, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers;

5.2 U kunt ook uw bestelling betalen via een bankoverschrijving, na ontvangst van uw betaling sturen wij u een bericht wanneer het bestelde product geleverd zal worden.

5.3 Rembours; tegen een toeslag van € 17,50 bieden wij u levering onder rembours aan. Spelregels voor rembours levering:

-U dient contant aan de chauffeur te betalen, voordat het artikel afgeleverd is. U ontvangt een betalingsbewijs.

-Rembours levering is niet mogelijk bij Express Delivery

-In verband met de veiligheid van onze medewerkers kunt u tot een maximum van € 1500,- onder rembours laten leveren.

5.4 Bij Cool4u is het niet mogelijk op rekening te bestellen.

5.5 Cool4u.nl hanteert een BTW tarief van 21% op haar producten

 

 

6. Levering van uw bestelling

 

6.1 Bij Cool4u.nl heeft u 4 opties om uw bestelling te ontvangen;

- Express Service > levering dezelfde werkdag per koerier ( prijs op aanvraag )

- Standaard Delivery  > voor 14.00 uur besteld is de volgende werkdag bezorgd

- Budget Delivery > op route binnen 5 werkdagen ( gratis )

- Afhalen bij één van onze magazijnen op afspraak.

 

6.2 Na ontvangst van uw bestelling en betaling wordt uw bestelling met de grootst  mogelijke zorg verwerkt.

6.3 In het bestelproces kunt u de verzendkosten voor uw bestelling eenvoudig berekenen en selecteren.

6.4 De koper dient de verpakking en inhoud van de hem aangeleverde producten bij aankomst te controleren en bij schade zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden, de koper heeft daarbij de verplichting de expediteur direct aansprakelijk te stellen.
6.5 Het risico van verlies, vernietiging en / of schade van/ aan de goederen gaat
over op de koper op het moment van levering.
6.6 Het eigendomsrecht van geleverde zaken gaan van Cool4u over op de koper eerst nadat de koper de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan Cool4u verschuldigd is heeft voldaan.
6.7 Bij aflevering door Cool4u.nl c.q. ontvangst door koper van de goederen wordt derhalve eigendomsvoorbehoud overeengekomen.
6.8 Levering op de Waddeneilanden en in het Buitenland geschiedt op aanvraag. Uiteraard is dit wel mogelijk bij Cool4u maar wordt hier een toeslag voor berekend.

6.9 Levering geschiedt buiten op de stoep. U dient het product zelf binnen te plaatsen.

6.10 Het is van groot belang dat u de bestelling in ontvangst kan (laten) nemen, aflevering kan plaatsvinden tussen 08.30 uur en 17.00 uur. Dit in verband met eventuele extra kosten welke Cool4u.nl helaas moet doorberekenen indien er, door uw toedoen, niet kan worden afgeleverd.

6.11 Producten worden geleverd in export verpakking en worden niet geïnstalleerd / in werking gesteld door Cool4u.

 

 

7. Afhalen van uw bestelling

 

7.1 Afhalen van uw bestelling is mogelijk op afspraak bij één van onze magazijnen.

7.2 Na uw geplaatste bestelling dient u binnen 5 werkdagen zorg te dragen voor afhaling van de goederen bij het magazijn. Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

7.3 Na deze 5 dagen zijn wij genoodzaakt € 75,00 opslagkosten per week te berekenen.  Voor het afhalen van uw bestelling kunt u vooraf telefonisch of per e-mail een afspraak met Cool4u maken. Wij zorgen dat het artikel dan gereed staat. Denkt u zelf aan de benodigde beschermingsartikelen, vervoer en richtlijnen?

 

8. Inspectie & Reclame

 

8.1 Reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen acht dagen na ontvangst van de
goederen.
8.2 De koper, die het geleverde niet binnen acht dagen na ontvangst daarvan heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
8.3 De waarde van de terug geleverde zaken wordt, onder aftrek van alle gemaakte kosten o.m. voor transport etc. met de koper verrekend.
8.4 Retourzendingen, waarover niet vooraf schriftelijk overeenstemming is bereikt, worden niet aanvaard.
8.5 Reclames op facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij Cool4u te worden gemeld.

9. Ruilen

 

9.1 Indien u per abuis een verkeerd product heeft besteld bij Cool4u bieden wij u de mogelijkheid het artikel om te ruilen voor een ander product.

9.2 De kosten en het risico voor het omruilen van een artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen wordt.

9.3 Indien u gebruik wilt maken van onze omruil-service dan dient het product in de originele onbeschadigde verpakking te worden overgedragen aan de vervoerder.

9.4 Cool4u  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele manco’s als gevolg van de retourzending.
9.5 Cool4u behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien het artikel niet in oorspronkelijke staat retour wordt ontvangen. In voorkomend geval zal Cool4u altijd contact opnemen met de afnemer.
9.6 Wanneer Cool4u een artikel heeft geleverd niet conform hetgeen u heeft besteld dan heeft de
koper het recht om het artikel te retourneren. In dit geval zijn de verzendkosten voor rekening van Cool4u.

10. Garantie

10.1 Op alle door Cool4u geleverde nieuwe apparatuur krijgt u 12 maanden fabrieksgarantie. Bij beschadigingen, onoordeelkundig gebruik, defecten voorkomend uit een stroomstoring, of reparaties verricht door anderen dan onze monteurs, komt de garantie te vervallen.
Wij staan in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door ons geleverde zaken, voor een door Cool4u aangegeven periode. Tevens garanderen wij dat het geleverde voldoet aan de voorschriften van het IJkwezen.

10.2 Onze garantieverplichtingen strekken zich uit tot herstel/vervanging van gebreken welke onder de garantie vallen.
10.3 Iedere service- en/of garantieverplichting vervalt indien de wederpartij:

  • de goederen niet of niet volledig betaald heeft,
  • bij afhalen van uw bestelling
  • bij vervoeren van de producten na aankoop
  • garantie is bij verkoop van het product niet overdraagbaar en komt hiermee direct te vervallen
  • enige verplichting jegens Cool4u niet stipt nakomt,
  • door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten, of wijzigingen aanbrengt dan wel laat aanbrengen, zonder toestemming van Cool4u
  • het geleverde niet volgens de voorschriften gebruikt,

10.4 Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons - rechtstreeks - binnen 8 dagen na levering van de betreffende zaken schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Nadien worden reclames niet meer in behandeling genomen.
10.5 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Cool4u. 

 

11. Storing(en) & Service

 

11.1 Storingen kunt u per e-mail of telefonisch melden bij Cool4u. Wij trachten de storing binnen 48 uur voor u op te lossen.

11.2 Cool4u beschikt over een groot netwerk STEK erkende koeltechnische monteurs. In overleg met u, kan Cool4u een STEK erkende monteur voor u regelen.  

11.3 Reparaties en/of storingen worden verholpen op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur, binnen 48 uur na melding.

11.4 U dient de kosten voor de service monteur ter plaatse te voldoen aan de betreffende service monteur.  U kunt na reparatie uw kosten reclameren via een speciaal formulier, te downloaden op onze website.

11.5 Na overleg met de service monteur wordt dan beoordeeld of de storing valt onder de garantievoorwaarden. Indien dit het geval is keren wij u de gemaakte kosten voor de service monteur per omgaande uit.   

 

12. Aansprakelijkheid

 

12.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake onder andere (product)aansprakelijkheid, zijn wij niet gebonden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade  aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.
Onverminderd de dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren zal onze eventuele aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan de netto-factuurwaarde van de betreffende zaken.
De wederpartij vrijwaart ons uitdrukkelijk voor verdergaande schadeclaims van hemzelf en/of van derden dienaangaande. Voldoening aan onze eventuele garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding.

12.2 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij is, zonder enig behoud, verplicht alle medewerking te verlenen teneinde Cool4u de zaken ter hand te stellen.

 

13. Heeft u een klacht of suggestie voor Cool4u?

13.1 Indien u vragen, suggesties, opmerkingen of klachten hebt over onze webshop of de
aangekochte artikelen, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met onze klantenservice. Dit kan telefonisch of per e-mail naar klantenservice@Cool4u.nl U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht.

 

14. Privacy

14.1 Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Daarom zien we er, voor zover dat mogelijk is, op toe dat de privacy van alle bezoekers van onze website onder alle omstandigheden beschermd wordt.
14.2 De persoonlijke en/of zakelijke informatie die u ons verstrekt wordt door ons ten allen tijde vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. De door u aan ons verstrekte gegevens stellen wij nimmer ter beschikking aan derden.
14.3 Bij het plaatsen van uw bestelling bij Cool4u vragen wij naar uw bedrijfsgegevens. Deze gegevens helpen ons bij een goede uitvoering van uw bestelling en de communicatie met u als koper. 
14.4 Cool4u zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen of verhuren of
op een andere manier kenbaar maken. Het kan echter nodig zijn om uw persoonlijke
gegevens door te geven aan derden die ons helpen om onze website te onderhouden en/of storingen verhelpen.

14.5 Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden de gegevens aangewend om u op de hoogte te houden van assortimentswijzigingen, aanbiedingen en andere relevante informatie over www.nonfood4profs.nl. Mocht u hier geen prijs meer op stellen, dan kunt u zich afmelden via de button 'Nieuwsbrief afmelden’. Wij zullen uw gegevens dan direct uit onze mailbestanden verwijderen.
14.6 Voor statistische doeleinden houden wij gegevens bij van bezoekersaantallen en frequentie. Deze gegevens zijn echter niet persoonlijk van aard.

 

15. Disclaimer

 

15.1 Cool4u tracht de informatie vermeld op haar webshop 24/7 te actualiseren. 
15.2 Bezoekers van deze webshop kunnen echter op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op onze webshop door ons aangeboden informatie. 
15.3 Tussentijdse wijzigingen en typefouten zijn onder voorbehoud.
15.4 De intellectuele eigendomsrechten voor zover op de informatie van deze site van toepassing, zijn voorbehouden aan Nonfood4profs.nl.
15.5 De door Cool4u per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Gebruik van die informatie door anderen dan geadresseerde is niet toegestaan.
15.6 Cool4u staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de door ons verzonden e-mails, dan wel voor de tijdige ontvangst daarvan. 
15.7 Aan de door ons verzonden informatie per e-mail kunnen op geen enkele wijze rechten,  van wat voor aard dan ook, worden ontleend.

 

16. Toepasselijk recht

16.1 Op alle overeenkomsten/transacties en vorderingen en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen en vorderingen, welke tussen Cool4u en koper mochten ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter.

16.3 Cool4u zijn echter gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welke de koper daarvan schriftelijk in kennis gesteld zal worden.
16.4 Indien en voor zover er een goede uitvoering van de koopovereenkomst wordt vereist heeft Cool4u het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
16.5 De koper draagt er zorg voor dat alle benodigde informatie en gegevens, waarvan Cool4u aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het juist uitvoeren van de koopovereenkomst, tijdig en schriftelijk aan Cool4u word verstrekt.

16.6 Daar Cool4u een B2B webshop is zal zij derhalve alleen leveren aan (natuurlijke ) rechtspersonen en nimmer aan particulieren.